برگ، برگ، امّا نه پاییز!

هیچ انسانی به دستآوردهای بزرگ نخواهد رسید، مگر آنکه گاهی از خود گذشتگی کند. وقتی آرامش در کار جاروکردن گردو غبار خویش است طوفان می شود. رابیندرانات تاگور هر کتاب داستانی داره شــــاید کتاب بعـــدی داس...