خانه دوست کجاست

خانه دوست کجاست

در فلق بود كه پرسيد سوار  آسمان مكثی كرد رهگذر شاخه نوری كه به لب داشت به تاريكی شن ها بخشيد و به انگشت نشان داد سپيداری و گفت نرسيده به درخت كوچه باغی است كه از خواب خدا  سبزتر است...

گزیدهٔ اِقتدار «طریقت معرفت»

گزیدهٔ اِقتدار «طریقت معرفت»

اقتدار، حس کردن انرژی، کائنات، قدرت تخیل، چالش

گزیده کتاب آتش دل

گزیده کتاب آتش دل

استاد تاج اصفهانی دیر زمانی است که گروهی با مخالفت با نوای خوش، سخنانی می گویند،‌ و خویش را رنجه می دارند! و گروهی سرمست و جان افشان در بزم سماع بزرگ جهان،‌ پای می کوبند و غرق در جذبه و شوق از اینهمه ...

بالا