گلستان سعدی

بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش زیک گوهرند