برای شروع گیاهخواری چه باید کرد؟

برای شروع گیاهخواری چه باید کرد؟

قبل از همه چیز بسیار مهم است که ایمان کامل به راهی که انتخاب نموده‌ایم داشته باشیم ...

گیاهخواری و خام گیاهخواری

گیاهخواری و خام گیاهخواری

هدف این گفتار، آشنایی با مفهوم یک تغییر بنیادین، و شناخت موانع و رویکرد ما نسبت به موضوع است. ایجاد هر تغییر بنیادی، نیازمند شکستن عادات و الگوهای ذهنی و ر فتاری پیشین است و چنین امری، پایدار و مان...

تعریف درون گرایی

اگر بحث‌های مختلف و دیدگاه‌های متفاوت در خودشناسی و شخصیت شناسی را کنار یکدیگر بگذارید و مقایسه کنید، کمتر واژه‌ و اصطلاحی را می‌بینید که به اندازه‌ی درونگرایی و برونگرایی مورد توجه قرار گرفته باشند....

شخصیت افراد درون گرا

شخصیت افراد درون گرا

شنوندگان عالی ای هستند: از آنجا که آنها طبیعتا آرام هستند، درونگرایان ذاتا شنونده متولد می شوند. آنها به دقت در مورد همه اطلاعات و نظرات گوش می دهند، و تنها پس از هضم آنها، یک پاسخ متفکرانه ارائه می د...

دیباک چوپرا

دیباک چوپرا

دیپاک چوپرا میگوید: حیوانات یا هر چیزی که جان دارد و زندگی میکند اگر بهش درد تزریق شود رنج میکشد ولی رنج انسان ها میتواند به واسطه دلایل دیگری نیز اتفاق بیافتد؛ یکسری درد ها فقط مختص انسان هاست و به ا...

مراقبه و وضعیت بی ذهنی

تنها در این صورت است که زندگی معنا پیدا می کند و «منبع» به « منبع» باز می گردد. تنها آنگاه است که تو به واقعیت نزدیک خواهی بود و با اصالت خواهی زیست....

بالا