بده و بستان

«بده ­و بستان یک کتاب درخشان، مستند و انگیزه بخش است و باوری که می­گوید انسان­های خوب آخر از همه به خط پایان می­رسند را باطل می­کند.» دیوید آلن، نویسنده کتاب انجام دادن کارها  « بده ­و بستان، مملو از ...